ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ-ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ

Στην ειδικότητα ““Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας’’ ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης που  απασχολείται σε όλη την αλυσίδα μεταποίησης και τυποποίησης του γάλακτος, από την παραλαβή του στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας μέχρι και την παράδοση του τελικού προϊόντος στις αποθήκες.

Συγκεκριμένα, παραλαμβάνει και αποθηκεύει την πρώτη ύλη, διεξάγει εξειδικευμένες φυσικές ή βιοχημικές διεργασίες, όπως ανάμιξη, ψύξη, παστερίωση, αποστείρωση, ομογενοποίηση, απαέρωση, διήθηση, συμπύκνωση, ξήρανση, επώαση, πήξη, ωρίμανση, τεμαχισμός, μάλαξη, αποστράγγιση, κροκίδωση, συσκευάζει το τελικό προϊόν, ελέγχει την ποιότητα πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων, καταγράφει, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα παραγωγής και ποιότητας. Τέλος, τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων και του χώρου εργασίας.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας» θα είναι σε θέση:

 • να περιγράφουν τα συστατικά του γάλακτος και τις φυσικοχημικές του ιδιότητες
 • να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της ποιότητας του γάλακτος και  προστασίας  με       φυσικά μέσα
 • να αναγνωρίζουν τα είδη τυριού και τις δυνατότητες τοποθέτησής του στην αγορά
 • να εκτελούν βασικές οργανοληπτικές και εργαστηριακές μετρήσεις ποιοτικού ελέγχου
 • να περιγράφουν και να εξηγούν μικροβιολογικές αναλύσεις
 • να περιγράφουν τις σύγχρονες μεθόδους εμπορίας αγροτουριστικών και αγροβιοτεχνικών       προϊόντων
 • να παρασκευάζουν γάλατα, παγωτά, βούτυρο και κρέμα υιοθετώντας τους κανόνες υγιεινής       και        ασφάλειας τροφίμων
 • να συμμετέχουν στις διεργασίες μετατροπής του γάλακτος σε τυρί
 • να συμμετέχουν στην ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού ενός εργοστασίου γάλακτος
 • να χρησιμοποιούν σωστά τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων γάλακτος
 • να υιοθετούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των χώρων εργασίας

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης:

 • σε Βιομηχανίες γάλακτος
 • σε Τυροκομεία
 • σε Μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (βούτυρο, γιαούρτι, παγωτό κ.ά.)
 • σε Συνεταιρισμούς
 • σε Κτηνοτροφικές Μονάδες
 • σε Εργαστήρια στη θέση του Υπευθύνου ποιοτικού ελέγχου
 • σε ατομική επιχείρηση

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: