ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

 Στην ειδικότητα “Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου” ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί εργασίες που αφορούν κατά κύριο λόγο στον αισθητικό σχεδιασμό, αλλά και στην επιμέλεια της έκδοσης και παραγωγής εντύπων κάθε είδους και μορφής με τις σύγχρονες μεθόδους της νέας τεχνολογίας.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου” θα είναι σε θέση:

 • να χειρίζονται βασικές συσκευές ενός υπολογιστικού συστήματος και των σχετικών με την ειδικότητα λογισμικών
 • να προσδιορίζουν το είδος, τις προδιαγραφές και τα τυπογραφικά χαρακτηριστικά των προς έκδοση εντύπων
 • να σχεδιάζουν γραφιστικό έργο-μακέτα εντύπων με βάση τις οδηγίες από τον υπεύθυνο για την καλλιτεχνική/εικαστική επιμέλειά τους
 • να επεξεργάζονται τα χαρακτηριστικά των κειμένων
 • να μορφοποιούν τις σελίδες και γενικότερα τα έντυπα κάθε είδους
 • να χειρίζονται τον εξοπλισμό ψηφιοποίησης και επεξεργασίας αναλογικών εικόνων και φωτογραφιών
 • να μετατρέπουν αρχεία εικόνων σε ειδικά ψηφιακά αρχεία για περαιτέρω επεξεργασία στην ηλεκτρονική τυπογραφία και προεκτύπωση
 • να χειρίζονται τις μηχανές και τα συστήματα εξόδου των ψηφιακών δεδομένων των σελίδων και επιφανειών εκτύπωσης
 • να κατανοούν τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ανάπτυξη του διαδικτύου
 • να σχεδιάζουν το πλάνο και το διάγραμμα ροής της ιστοσελίδας
 • να εγκαθιστούν τις ιστοσελίδες, να τις ελέγχουν και να τις δημοσιοποιούν

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης στον πτυχιούχο:

 •  ως υπάλληλο σε οργανισμούς του δημοσίου, όπου λειτουργούν υπηρεσίες εκδόσεων
 •  ως ελεύθερο συνεργάτη ή με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε:
  •  εργαστήρια γραφικών τεχνών,
  •  διαφημιστικές εταιρείες,
  •  εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες, περιοδικά,
  •  δική του επιχείρηση

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: