generic

Ειδικές και Ευπαθείς Ομάδες

 • Η Δ.ΥΠ.Α παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και ειδικότερα σε όσους/όσες ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

  • Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)
  • Απεξαρτημένοι/ες από εξαρτησιογόνες ουσίες
  • Αποφυλακισμένοι/ες
  • Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
  • Θύματα Εμπορίας Ανθρώπων
  • Γυναίκες Θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας
  • Διεμφυλικά πρόσωπα
  • Άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

  Στους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες παρέχονται Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

  • ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με θέματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας,
  • εξατομικευμένης υποστήριξης προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να κατακτήσουν κοινωνική και οικονομική αυτονόμηση.

  Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μετά την έκδοση του Δελτίου Ανεργίας και αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από τον/την ίδιο/α τον/την άνεργο/η το Ερωτηματολόγιο (PROFILING) σχετικά με το εργασιακό του/της προφίλ και το οποίο θα έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό προφίλ του/της.

  Παράλληλα με τη  διαδικασία εγγραφής σας στο μητρώο ανέργων  χρειάζε ται να λάβετε υπ’ όψιν σας τις παρακάτω προϋποθέσεις, ώστε να ενταχθείτε στο ειδικό μητρώο ανέργων ΕΚΟ

 • Εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), είναι η κατοχή Γνωμάτευσης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ. Η Γνωμάτευση ΚΕΠΑ θα πρέπει να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, καθώς και ικανότητα για εργασία*. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ.

    Το Δελτίο Ανεργίας που εκδίδεται με βάση τη Γνωμάτευση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ έχει διάρκεια έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας που προσκομίσθηκε.

    *είναι κατ’ εξαίρεσιν δυνατή η εγγραφή στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α των Ατόμων με Αναπηρία που πάσχουν από ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής υστέρησης, με ποσοστό 50% και άνω, ακόμα και στην περίπτωση που αναφέρεται μη ικανότητα για κάθε βιοποριστική εργασία στο πιστοποιητικό αναπηρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2716/1999 (Α΄ 96)

 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Ατόμων Απεξαρτημένων από Εξαρτησιογόνες Ουσίες
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α ατόμων απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, είναι   ο/η ενδιαφερόμενος/η να έχει στην κατοχή του/της ένα από τα ακόλουθα:

    • Βεβαίωση ολοκλήρωσης εγκεκριμένου θεραπευτικού προγράμματος σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, με ή χωρίς υποκατάστατα. Εγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης λειτουργούν στα ακόλουθα κέντρα: ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα, Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη».
    • Βεβαίωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η βρίσκεται στο Στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης και ο Φορέας Απεξάρτησης συναινεί στην έκδοση δελτίου ανεργίας με στόχο την ένταξη του/της στην αγορά εργασίας.
    • Βεβαίωση απεξάρτησης από αντίστοιχο Φορέα από χώρα της Ε.Ε., με την προϋπόθεση ότι ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση αυτή να έχει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής.
 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Αποφυλακισμένων
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α ατόμων αποφυλακισμένων είναι η κατοχή αποφυλακιστήριου από την Επικράτεια ή από χώρα της Ε.Ε., όπου να αναφέρεται ότι έχει εκτιθεί ποινή μεγαλύτερη των 2 μηνών.

 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
   • Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ Ανέργων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο είναι η κατοχή Εισηγητικής Έκθεσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων ή Ιδρυμάτων Αγωγής ή Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων ή Δικαστηρίων Ανηλίκων ή Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων ή αρμοδίων Φορέων του Υπουργείου Υγείας ή των Νομαρχιών ή Δήμων ή άλλου αρμόδιου Φορέα Κοινωνικής Παρέμβασης ή του "Χαμόγελο του παιδιού" ή των Χωριών SOS ή άλλων ομόλογων Φορέων, όπου να βεβαιώνεται ότι το άτομο βρίσκεται σε ειδικές κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες και προτείνεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α. Επιπλέον, απαιτείται και Βιβλιάριο Ανηλίκου/ης για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται.

 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων
   • Για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ ατόμων Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων απαιτείται η Πράξη του/της αρμόδιου Εισαγγελέως Πρωτοδικών, τόσο αμέσως μετά την κίνηση της ποινικής δίωξης, όσο και πριν ασκηθεί ποινική δίωξη. Στην τελευταία περίπτωση, για την έκδοση της εν λόγω Πράξης απαιτείται έγγραφη γνωμοδότηση, που συντάσσεται από δύο επιστήμονες με ειδικότητα ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, οι οποίοι/ες υπηρετούν σε Υπηρεσία ή σε Μονάδα Προστασίας και Αρωγής των άρθρων 2, 3 και 4 του Προεδρικού Διατάγματος 233/2003, ό­πως αυτό ισχύει, ή σε ΜΚΟ ή στο ΔΟΜ ή σε Διεθνείς Οργανώσεις ή σε άλλους εξειδικευμένους και αναγνωρισμένους από το Κράτος φορείς προστασίας και αρωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του προαναφερόμενου Π.Δ. 233/2003.

     
 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Θυμάτων Έμφυλης/Ενδοοικογενειακής Βίας
   • Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Θυμάτων Έμφυλης/Ενδοοικογενειακής Βίας απαιτούνται: Οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας να διαθέτουν:

    βεβαίωση ότι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία ωφελουμένων, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο των ακόλουθων φορέων, ως εξής:

    - Για το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) (πρώην Γενική Γραμματεία Δημογραφικής, Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ), από νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, κατόπιν εισήγησης από τον/την προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

    -  Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), από τον/την νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, κατόπιν εισήγησης της Τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής.

    -  Για τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες των Δήμων, από τον/την νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, κατόπιν εισήγησης του/της προϊσταμένου/ης της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.

    -  Για τους Ξενώνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), από τον/την νόμιμο εκπρόσωπο, κατόπιν εισήγησης του/της Προϊσταμένου/ης της Κοινωνικής Υπηρεσίας.22

 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Διεμφυλικών Ατόμων
   • Για την Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων  Διεμφυλικών Ατόμων απαιτείται:

    • Σε περίπτωση που έχουν ήδη μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Νέα ληξιαρχική πράξη και μεταβολή καταχώρησης στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 
    • Σε περίπτωση που δεν έχουν μεταβάλει τα στοιχεία τους μέσω της διαδικασίας του ν. 4491/2017 (Α’ 152): Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: είναι διεμφυλικό πρόσωπο και ότι ο ατομικός και εσωτερικός τρόπος αυτοπροσδιορισμού του φύλου του, που αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό της υπόστασής του ως πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4491/2017 (Α’ 152), δεν ανήκει στο καταχωρισμένο φύλο κατά τη γέννηση.
 • Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Ανέργων Ενηλίκων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας
   • Για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων ενηλίκων που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας, χρειάζεται:
     
    Τα άτομα να είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4538/2018 (Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε 25 με το άρθρο 117 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και να διαθέτουν βεβαίωση υπογεγραμμένη από την/τον Προϊστάμενη/ο της Διεύθυνσης Παιδικής Προστασίας του Ε.Κ.Κ.Α., στην οποία:

    (α) βεβαιώνεται ότι το ωφελούμενο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα anynet,

    (β) αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου του εν λόγω ωφελούμενου στο πληροφοριακό σύστημα anynet, 

    (γ) βεβαιώνεται ότι το ωφελούμενο πρόσωπο παραμένει φιλοξενούμενο στη Δομή Παιδικής Προστασίας.

 • Στους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε  Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες παρέχονται Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

  • ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με θέματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας,
  • εξατομικευμένης υποστήριξης προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να κατακτήσουν κοινωνική και  οικονομική αυτονόμηση.

  Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται μετά την έκδοση του Δελτίου Ανεργίας και αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά από τον/την ίδιο/α τον/την άνεργο/η το Ερωτηματολόγιο (PROFILING) σχετικά με το εργασιακό του/της προφίλ και το οποίο θα έχει αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό προφίλ του/της.

 • Υπηρεσία myDYPAlive: Δυνατότητα «ψηφιακού ραντεβού» για την εξυπηρέτηση ανέργων ΕΚΟ
 • Διαδικασία έναρξης Επαγγελματικής Συμβουλευτικής
   • Μετά την συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, ο/η άνεργος/η ΕΚΟ καλείται για συνέντευξη από εξειδικευμένο/η Εργασιακό/ή Σύμβουλο με στόχο την διερεύνηση αναγκών του/της, την ψυχοκοινωνική και την εργασιακή του/της προετοιμασία.  

    Οι Εργασιακοί/ές Σύμβουλοι  μέσα από την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης - η οποία στηρίζεται στις βασικές αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - λαμβάνουν υπόψη :

    • τις ιδιαίτερες ανάγκες  για κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη των  ομάδων αυτών,

    • τις ιδιαίτερες ανάγκες τους για κατάρτιση, τόσο με βάση το γνωστικό τους επίπεδο και την προηγούμενη εμπειρία τους, όσο και με βάση των σωματικών και ψυχολογικών τους δυνατοτήτων,

    • το βαθμό εργασιακής ετοιμότητας που διαθέτουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της προσωπικότητας τους και των ειδικών αναγκών τους

    Με βάση τα παραπάνω, οι εργασιακές/οί σύμβουλοι προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες / δράσεις με στόχο την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τη διασύνδεση τους με τις ενεργητικές μορφές απασχόλησης, τη σύζευξη προσφοράς–ζήτησης εργασίας ή/και την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

    Η συνέντευξη των ανέργων ΕΚΟ με τις/τους Εργασιακές/ούς Συμβούλους, βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοαποδοχής και επικεντρώνεται στην διερεύνηση των ατομικών αναγκών και των επιθυμιών του ατόμου, προκειμένου να καθοριστούν οι στόχοι και το πλαίσιο της συνεργασίας τους.

    Η διαδικασία των συνεντεύξεων μπορεί να επαναλαμβάνεται ανα τακτά χρονικά διαστήματα, η συχνότητα των οποίων εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες της/του κάθε ανέργου.

    Δεδομένων των ιδιαίτερων αναγκών και χαρακτηριστικών των ανέργων ΕΚΟ, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες - κλειδιά για την ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ατόμων, προκειμένου να επιτευχθεί τόσο η ένταξη τους,  όσο και η παραμονή τους  στην αγορά εργασίας.

 • Διάρθρωση Υπηρεσιών Συμβουλευτικής ΕΚΟ
   • Οι Εργασιακές/οί Σύμβουλοι που απευθύνονται σε ανέργες/ους Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων αναπτύσσουν τις ακόλουθες υποστηρικτικές δράσεις:

    • Σχεδιασμός- Ανάπτυξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης
     • Καταγραφή και διάγνωση προσωπικών χαρακτηριστικών / ιδιαιτεροτήτων, αιτιών αποκλεισμού, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων / δεξιοτήτων, κινήτρων για εργασία κλπ
     • Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, στοιχείων προσωπικότητας
     • Προσδιορισμός στόχων, οριοθέτηση διαδικασίας υλοποίησης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης

    Το Ατομικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει επιπλέον μια σειρά συμπληρωματικών υποστηρικτικών ενεργειών, αξιολογείται σε διάφορες χρονικές στιγμές σε όλη τη διαδικασία ενίσχυσης της/του άνεργης/ου και αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου.

    • Προσωπική Ενδυνάμωση – Ενεργοποίηση
     • Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική του ατόμου
     • Δράσεις ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης του και της αυτοεκτίμησης του
     • Υποστήριξη για την αντιμετώπιση οικογενειακών ή άλλων προβλημάτων που συμβάλλουν στον κοινωνικό του αποκλεισμό
    • Επαγγελματική Ενδυνάμωση
     • Παροχή επαγγελματικής πληροφόρησης (τάσεις αγοράς, ειδικά προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, θέσεις εργασίας)
     • Παροχή επαγγελματικού προσανατολισμού
     • Δημιουργία επαγγελματικού πλάνου καριέρας
     • Εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας και διατήρησης θέσης εργασίας
     • Καθοδήγηση σε ενδεδειγμένες επιλογές στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το προφίλ και τις ανάγκες / επιθυμίες του ατόμου
     • Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων
    • Ένταξη στην αγορά εργασίας:
     • Τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση εργασίας
     • Συμβουλευτική σε εργαζόμενη/ο και εργοδότρια/η με στόχο την διευκόλυνση της πορείας προσαρμογής του ατόμου καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ώστε να αποτελέσει μια βιώσιμη θέση απασχόλησης
     • Συμβουλευτική στην/στον νέα/ο ελεύθερη/ο επαγγελματία για την ανάπτυξη νέας επιχείρησης και την επίλυση τυχόν δυσκολιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
     • Συνεχής παρακολούθηση και αξιολόγηση  της εξελικτικής πορείας του ατόμου στην αγορά εργασίας είτε ως μισθωτή/ός είτε ως ελεύθερη/ος επαγγελματίας
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

   

  Σκοπός

  Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους/ες που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

   

  Ωφελούμενοι/ες

  Εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Άτομα με Αναπηρία
  • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας
  • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης
  • Αποφυλακισμένα Άτομα
  • Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο
  • Διεμφυλικά πρόσωπα
  • Θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και
  • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α

   

   

  Δικαιούχοι

  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
  • Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

   

   

  Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης

  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000€ τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).
  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000 € από το έτος 2014. 

  Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι/ες του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) ανήκουν στις εξής κατηγορίες ανέργων που βρίσκονται σε Ιδιαίτερα Μειονεκτική Θέση:

  • Άτομα με Αναπηρία
  • εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες για 24 μήνες και άνω
  • εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες για 12 μήνες με μία τουλάχιστον από τις εξής προϋποθέσεις:
   • ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών ή
   • να μην έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ή
   • να είναι άνω των 50 ετών ή
   • να ζουν μόνοι/ες έχοντας τη φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών

   

  Διάρκεια

  Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 8 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης. Σημειώνεται ότι οι αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού δεν υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας.

   

  Επιχορήγηση

  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαίως, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 75% για την απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία και σε ποσοστό 50% για τις υπόλοιπες ευάλωτες ομάδες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700 € μηνιαίως, και περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

  Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση Β: 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

  Σ κο πός

   Η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

  Ωφελ ούμενοι/ε ς

  • Μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία • Άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία • Άνεργοι με 24μηνη ανεργία • Άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης • Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών • Άνεργοι Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού)

   

  Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στη Δημόσια πρόσκληση του προγράμματος

  Σημ. Το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) το οποίο περιελάμβανε και εργονομική διευθέτηση για χώρους εργασίας ΑμεΑ έχει κλείσει ως προς την υποβολή των αιτήσεων.

   

   

 • Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ
   • Ο ΟΑΕΔ διαθέτει δύο δομές κατάρτισης Ειδικής Αγωγής:

    Τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών  και τo Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.K.E.K. AμεΑ Θεσσαλονίκης)  

    Οι δομές αυτές στοχεύουν στην επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) και κοινωνικοποίηση ανέργων ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση στην απασχόλησή τους στους διάφορους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη από Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρο κ.α.).

 • Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία (Σχολή ΑμεΑ Αθηνών)
   • Διεύθυνση : Λ. Γαλατσίου 19,  11141 Αθήνα, Τηλ.: 2102110878, 2102110820

    Email:  sxamea@dypa.gov.gr

   • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

    Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία λειτουργεί από το 1990 επί της οδού Λ. Γαλατσίου 19 προσφέροντας υπηρεσίες στο χώρο της κατάρτισης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

    Τα προγράμματα κατάρτισης που λειτουργούν στη Σχολή στοχεύουν στην επαγγελματική εξειδίκευση ανέργων ατόμων με αναπηρίες  σε ειδικότητες που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν όταν βγουν στην αγορά εργασίας.

    Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι/ες, παρακολουθούνται από την ομάδα ειδικού επιστημονικού προσωπικού που τους παρέχουν συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (ΣΥΥ) στη διάρκεια της φοίτησής τους, ώστε να ενισχυθούν ως προς τις δεξιότητές τους και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας.

    Η φοίτηση διαρκεί δυο σχολικά έτη (1.800 ώρες εκπαίδευσης) και είναι επιδοτούμενη.
    Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 -14.00.

   • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

    Τα προγράμματα της Σχολής απευθύνονται:

    1. Σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (με βάση την ισχύουσα γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ΙΚΑ ή απόφαση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58 ετών ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας -κατόχους ενεργού δελτίου ανεργίας από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή τους στο Μητρώο ΕΚΟ της ΔΥΠΑ- και με παθήσεις όπως:

    • Σωματικές αναπηρίες
    • Κινητικά προβλήματα
    • Οργανικές ανεπάρκειες (καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, λευχαιμία, καρκίνο, ηπατίτιδα Β, σκλήρυνση κατά πλάκας, AIDS κλπ)
    • Κώφωση-Βαρηκοΐα
    • Ελαφρά Νοητική υστέρηση
    • Ολική ή μερική τύφλωση (Φοίτηση στο Φάρο Τυφλών)
    • Ψυχικές παθήσεις
    1. Σε  Έλληνες/δες υπηκόους ή ομογενείς, καθώς και αλλοδαπούς/ες που γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής τουλάχιστον Β επιπέδου επιπέδου.

    1. Σε υποψηφίους/ες οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ΚΕΚ ΑμεΑ Αθηνών τα τελευταία οκτώ (8) έτη.

     

    Διαχρονικά, από την ίδρυση της σχολής ΑμεΑ Αθηνών δεν συμπεριλαμβάνονταν στις προκηρύξεις ΑμεΑ με ψυχική ασθένεια, γεγονός που οφειλόταν στην έλλειψη του κατάλληλου προσωπικού και υποδομής για την υποστήριξη της εν λόγω ομάδας ατόμων. Από το σχολικό έτος 2015-2016 και μετά, γίνεται εισαγωγή σπουδαστών με ψυχική αναπηρία με την καθοδήγηση και επίβλεψη ειδικής διεπιστημονικής ομάδας εργασίας του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα / Καισαριανής της Α' Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αιγινήτειου Νοσοκομείου.

   • ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

    Η Σχολή στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία τόσο στην κατάρτιση ατόμων με αναπηρία, όσο και στην παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλεύτριες και διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας).

    Οι παρεχόμενες Ενέργειες των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) στοχεύουν στην ενδυνάμωση και εμψύχωση των καταρτιζομένων τόσο κατά τη διάρκεια της φοίτησης όσο και  πριν από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

   • ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

    Οι καταρτιζόμενοι/ες τοποθετούνται στα προγράμματα κατόπιν επιλογής και ανάλογα με τις δεξιότητες, την πάθηση και τις γραμματικές τους γνώσεις.

     

    • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

    Το πρόγραμμα στοχεύει να αποκτήσει ο απόφοιτος τις βασικές γνώσεις της ξυλουργικής (κατασκευή απλών επίπλων, τραπεζιών, καρεκλών κλπ) και κατασκευής ξυλόγλυπτων έργων.