Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α. με Τεχνικές Σύγχρονης & Ασύγχρονης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

                                                                                                  Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό άνω των ορίων Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α. με Τεχνικές Σύγχρονης και
Ασύγχρονης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τα
όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 18/2022 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ. 178124).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/02/2023.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα