Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού «Ανάπτυξη & Προβολή Νέου Περιεχομένου Διαφημιστικών Μηνυμάτων για τα Νέα Προγράμματα των ΕΠΑΣ / Π.ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ & των ΙΕΚ ΔΥΠΑ σε έντυπα, ΜΜΕ & SOCIAL MEDIA»

Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή (άνω των ορίων Διαγωνισμό) για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη και προβολή νέου περιεχομένου διαφημιστικών μηνυμάτων για τα νέα προγράμματα των ΕΠΑΣ/Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας και των ΙΕΚ ΔΥΠΑ σε έντυπα, ΜΜΕ και social media», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 7/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των «250.000,00» € πλέον του ΦΠΑ, (24%) ή «310.000,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022 ΤΑ03400022).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ 346172).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 9/4/2024, ώρα 15:00μμ.

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ