Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια πενήντα (50) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

                                                  Η Δ.ΥΠ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια πενήντα (50) φορητών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ψηφιακής
Διακυβέρνησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα
περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 9/22 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «65.000,00» € πλέον του ΦΠΑ (24%) ή «80.600,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% ) .

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr., του συστήματος (ΑΣ 168769).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16/8/2022, ημέρα Τρίτη & ώρα 15:00μμ.

 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη