ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. και των εποπτευόμενων υπηρεσιών της για το έτος 2024

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. και των εποπτευόμενων υπηρεσιών της για το έτος 2024, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης «9.695,00€» πλέον του ΦΠΑ, (24%) ήτοι «12.021,80€» συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ (24%), κοινοποιεί την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής καλεί τους  ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 26/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο  εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου ( Αναθέτουσας Αρχής ) επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45 500 Ιωάννινα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα