(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των εποπτευόμενων υπηρεσιών της ΠΔ Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. από 1/6/2023 έως και 30/6/2023

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που να αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών των εποπτευόμενων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δνσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01/06/2023 έως 30/06/2023, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.406,20 € πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 2.983,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον Πίνακα προϋπολογισμού και ανάλυσης των αναγκών σε φύλαξη της κάθε υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ.ΥΠ.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), τον Πίνακα διευθύνσεων των εποπτευόμενων υπηρεσιών της Περιφερειακής Δνσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση