Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου για το χρονικό διάστημα από 01/04/2023 έως 30/04/2023

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου για το χρονικό διάστημα από 01/04/2023 έως 30/04/2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 2.279,00€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 2.825,96€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 17-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45003 Ιωάννινα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση