Πρόσκληση για την υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου (Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας, Άρτας) έτους 2023

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που να αφορά στην προμήθεια παιδαγωγικού υλικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΒΝ.Σ. αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου – Δ.ΥΠ.Α. (ήτοι των ΒΝ.Σ. Ιωαννίνων, ΒΝ.Σ. Ηγουμενίτσας και ΒΝ.Σ. Άρτας) για το έτος 2023, σύμφωνα με τον συνημμένο “ Πίνακα αναλυτικής περιγραφής του παιδαγωγικού υλικού ανά κατηγορία είδους” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και τον “Πίνακα Υπηρεσιών -Διευθύνσεων των ΒΝ.Σ. της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου – Δ.ΥΠ.Α.” (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα