Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Μαΐου 2024, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός Μα̈́ιου του 2024 των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 22.514,40 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 27.917,86 €, καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 26-04-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού 3ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων - Αθηνών, Τ.Κ. 45500, προς υποβολή σφραγισμένων προσφορών.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα