Πρόσκληση συντήρησης κλιματιστικων μηχανηματων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας

Πρόσκληση για υποβολή  οικονομικών προσφορών τμηματικά ή και στο σύνολο των Υπηρεσιών που αφορά στην ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας έτους 2023 υνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.990,00 € πλέον Φ.Π.Α. (24%) ήτοι 37.187,60 € συμπ. Φ.Π.Α.(24%).

Δείτε εδώ την πρόσκληση