ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ο  «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης» είναι υπεύθυνος για την προετοιµασία και την παρασκευή των φαγητών και των εδεσµάτων στους διάφορους χώρους εστίασης.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Μαγειρικής Τέχνης» θα είναι σε θέση να :

 • φροντίζουν για τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των πρώτων υλών.
 • παρασκευάζουν εδέσματα κάθε μορφής και ποικιλίας.
 • δημιουργούν συνδυασμούς τροφίμων και να παρουσιάζουν καινούργια και πρωτότυπα είδη φαγητών.
 • οργανώνουν την κουζίνα και να καταμερίζουν τις διάφορες εργασίες που λαμβάνουν χώρα σ’ αυτήν.
 • εφαρμόζουν τις αρχές κοστολόγησης, ώστε να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε σταθερές και προσιτές τιμές.
 • επιλέγουν και να συντάσσουν το εδεσματολόγιο (μενού).
 • αναλαμβάνουν – σύμφωνα με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις -  τη μεριδοποίηση των παρασκευασμάτων, καθώς και να επιμελούνται αισθητικά την παρουσίαση τους.
 • γνωρίζουν τις μεθόδους παράθεσης (σερβιρίσματος) των εδεσμάτων στον πελάτη.
 • ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις χρονικές απαιτήσεις παράδοσης των παραγγελιών.
 • αντιλαμβάνονται βασικούς όρους Μαθηματικών και Χημείας.
 • κατανοούν ειδικούς όρους σε θέματα σχετικά με τα εμπορεύματα, την εδεσματολογία, και τη σύνταξη εμπορικών επιστολών.
 • χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό την αγγλική γλώσσα.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας ««Τεχνιτών Μαγειρικής Τέχνης» μπορούν να εργαστούν ως:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • ειδικευμένοι υπάλληλοι σε :
 • επισιτιστικές επιχειρήσεις και εστιατόρια.
 • ξενοδοχειακές μονάδες.
 • κρουαζιερόπλοια.
 • βιομηχανίες τυποποιημένων προϊόντων.
 • επισιτιστικές μονάδες στο χώρο της Υγείας ( Νοσοκομεία – Κλινικές ) και της Εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. 

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης