Μίσθωση ενός λεωφορείου των πενήντα (50) θέσεων, για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Μίσθωση  ενός λεωφορείου των πενήντα (50) θέσεων, για την μεταφορά των μαθητών που φοιτούν στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων για το σχολικό έτος 2020-2021» προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 37.441,96€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 46.428,03€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ