ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

Στην ειδικότητα “Ωρολογοποιίας” ο εργαζόμενος είναι ειδικευμένος τεχνίτης, με πιστοποιημένες γνώσεις, ικανότητες και επαγγελματικές στάσεις, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που αφορούν στην επιδιόρθωση, τον καθαρισμό και τη ρύθμιση κάθε τύπου μηχανικών, αυτόματων ή ηλεκτρονικών ρολογιών. 

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας “Ωρολογοποιίας” θα είναι σε θέση:

 • να χειρίζονται τα απαιτούμενα εργαλεία και μηχανές και να κατασκευάζουν διάφορα εξαρτήματα ωρολογίων
 • να εντοπίζουν τις διάφορες βλάβες στη λειτουργία των μηχανισμών των ωρολογίων και να τις διορθώνουν
 • να αποσυναρμολογούν και να συναρμολογούν ένα ρολόι
 • να τοποθετούν  και να ρυθμίζουν εξαρτήματα ωρολογίων και χρονογράφων όλων των τύπων
 • να χρησιμοποιούν υλικά, όργανα μέτρησης, μεθόδους και συσκευές ελέγχου
 • να ρυθμίζουν, να συντηρούν και να επισκευάζουν τα διάφορα είδη ωρολογίων, όπως μηχανικά, ηλεκτρονικά με κρυστάλλους (quartz) ή αναλογικά, εκκρεμή, χρονογράφους
 • να συντηρούν το εργαστήρι τους και να επιμελούνται την ασφάλειά του,
 • να συλλέγουν τα απορριπτόμενα εξαρτήματα από τις επεμβάσεις τους στις εργασίες επισκευής και να τα οδηγούν στην ανακύκλωση

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Ωρολογοποιίας” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης:

 •  σε ατομικό εργαστήριο ή κατάστημα
 •  σε εργαστήρια ωρολογοποιίας
 • σε αντιπροσωπείες ωρολογίων

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Η συγκεκριμένη ειδικότητα παρέχεται στις παρακάτω σχολές: