Πρόσκληση παροχής υπηρεσιών Παιδιάτρου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό ΠΥΛΑΙΑΣ αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Κ. και Δ. Μακεδονίας 2023

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. & Δ. Μακεδονίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για το έργο που αφορά στην «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. & Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023» , για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 22-12-2023, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.750,00 € έως του ποσού των 250,00 €  μηνιαίως και ύστερα από συλλογή σφραγισμένων προσφορών οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας όπως παρατίθενται στη συνέχεια, καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 21-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο γραφείο του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Περ/κή Δ/νση Κ. & Δ. Μακεδονίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ