generic

Πιλοτικές Δράσεις Κατάρτισης

 • Πιλοτικό Ελευσίνας- Ανοικτού Τύπου

  (Προ απαιτούμενη Δράση – Αιρεσιμότητα από την Παγκόσμια Τράπεζα και τους Θεσμούς)

  Η ΔΥΠΑ υλοποιεί την Δράση “Πιλοτικό Πρόγραμμα ΚΠΑ2 Ελευσίνας”, στα πλαίσια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου.

  Σκοπός της δράσης είναι ενισχυθεί περαιτέρω η προοπτική ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας μέσα από την απόκτηση, την επικαιροποίηση ή και τη διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης.

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας επί τουλάχιστον 6 μήνες, που κατοικούν στους Δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, περιλαμβάνουν κατάρτιση σε βασικές, οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης ακολουθεί Πιστοποίηση.

 • Πιλοτική Δράση - Ολοκληρωμένη παρέμβαση για άνεργους Νέους έως 29 με χαμηλές Δεξιότητες

  Οι νέοι με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και χωρίς επαγγελματική εκπαίδευση αποτελούν από τις πιο δύσκολες προς σταθερή εργασιακή ένταξη ομάδες ανέργων, με υψηλότατα ποσοστά ανεργίας και επισφαλούς εργασίας και κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Για την σταθερή εργασιακή ένταξη αυτής της ομάδας άνεργων νέων, σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες σχεδιάζονται και υλοποιούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις-προγράμματα που περιλαμβάνουν συνδυασμό δράσεων κατάρτισης και απασχόλησης.

  Ακόμα περισσότερο στην χώρα μας, που βίωσε μια πολύ μακροχρόνια οικονομική κρίση, οι νέοι έως 29 ετών, με πολύ χαμηλά έως χαμηλά προσόντα (απόφοιτοι Γυμνασίου- Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου-ΕΠΑΣ-ΙΕΚ), οι οποίοι δεν διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση, ούτε μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ, καθώς και έντονη εργασιακή ανασφάλεια.

  Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, σχεδιάστηκε παρέμβαση η οποία στοχεύει στην πλήρωση θέσεων απασχόλησης, σε ειδικότητες οι οποίες είναι σε ζήτηση και αφορούν την συγκεκριμένη ομάδα στόχο, συνδυάζοντας την απασχόληση με την εξατομικευμένη επαγγελματική κατάρτιση. Η κατάρτιση θα γίνει σε θεματικά αντικείμενα τα οποία προέκυψαν μετά από μελέτη όλων των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην προσφορά θέσεων εργασίας και την ζήτηση σε δεξιότητες σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Αξιολογήθηκαν στοιχεία του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών του ΕΙΕΑΔ, ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ, προγραμμάτων απασχόλησης ΔΥΠΑ, Ανεργίας ΔΥΠΑ, ερευνών του ΣΕΒ, ΓΣΕΕ και έρευνας της Manpower . Η δράση θα υλοποιηθεί εντός του 2021.

 • Πιλοτική Δράση - Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για Αναγνωρισμένους Πρόσφυγες

  Η εργασιακή ένταξη των προσφύγων αποτελεί πεδίο υψηλής προτεραιότητας, δεδομένων των διαστάσεων του προβλήματος τα τελευταία χρόνια, αλλά και της πρόσφατης εκ νέου άφιξης μαζικών ροών προσφύγων και μεταναστών.

  Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης σχεδιάζει παρέμβαση, σε πιλοτικό επίπεδο καταρχάς, προς όφελος χιλίων (1.000) αναγνωρισμένων προσφύγων, εγγεγραμμένων στο μητρώο του, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που περιλαμβάνει ευρεία δέσμη αλληλένδετων ενεργειών, όπως γλωσσική-διαπολιτισμική κατάρτιση, σκιαγράφηση προσωπικών χαρακτηριστικών, εξατομικευμένη, αλλά και ομαδική συμβουλευτική και καθοδήγηση, επαγγελματικό προσανατολισμό, ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων για συγκεκριμένες ειδικότητες και τοποθέτηση σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας, καθώς και αποτύπωση των προσόντων που θα αποκτηθούν σε ατομικό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο (e-portfolio).

  Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν και επεκταθούν τα αποτελέσματα, τα προϊόντα -καινοτομικές μέθοδοι και εργαλεία - και τα διδάγματα της διετούς διάρκειας (2017-2019) Πιλοτικής Δράσης της ΔΥΠΑ «ERASMUS+ I.Ref.SoS» (Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων, ηλικίας 16-24 ετών), διαμέσου των πόρων και εργαλείων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

  Η λογική της πιλοτικής εφαρμογής, αρχικά σε χίλιους ωφελούμενους, επιλέγεται προκειμένου να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα, για την περαιτέρω ανάπτυξη της δράσης, σε ευρύτερο προσφυγικό πληθυσμό. Η επιλογή αυτή θεωρείται κρίσιμης σημασίας, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων και εμποδίων, που αντιμετωπίζει η ομάδα-στόχος, σε σχέση με την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και της δυσκολίας των επιχειρήσεων για προσλήψεις, ιδιαιτέρως δε κατά την παρούσα περίοδο.

  Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός διαρκούς, αποτελεσματικού μηχανισμού εργασιακής ένταξης, για την προώθηση της ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των ανέργων αναγνωρισμένων προσφύγων, καθώς και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, σε συγκεκριμένες ειδικότητες.

  Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή ολοκληρωμένης δέσμης αλληλένδετων ενεργειών, που αφορούν τόσο στην κατάλληλη προετοιμασία των προσφύγων για εργασιακή ένταξη, όσο και στην συστηματοποιημένη συνεργασία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η τοποθέτηση των προσφύγων σε θέσεις εργασίας και να αναπτυχθεί ένας ευέλικτος, διαρκής μηχανισμός εργασιακής ένταξης, που θα προσαρμόζεται αναλόγως στις εκάστοτε συνθήκες.