Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα προβεί με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής στην ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δ/νσης Θεσσαλίας και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για ένα έτος», σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.200,00€ πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι 72.168,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Δείτε το αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης