Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη των αναγκών των ΕΠΑ.Σ και των Π. ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α, για το σχολικό έτος 2022-2023

                                           Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο για την κάλυψη αναγκών των
ΕΠΑΣ και των Π.ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α , για το σχολικό έτος 2022-2023,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής , σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 13/22 Διακήρυξης της Σύμβασης και τα οποία
είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «163.550,00» € πλέον του ΦΠΑ, (6%) ήτοι «173.363,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6% ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. (ΑΣ 170904).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής οικονομικών προσφορών : 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ.

 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη