Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτησης Εφήβων & Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2022-2023

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την
«Προμήθεια ελαφρού φαγητού για τις ανάγκες των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού
Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων & Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης για
το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει  μόνο της τιμής.
 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «46.550,00» € πλέον του ΦΠΑ,
(13%), ήτοι «52.601,51» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13% )

Δείτε εδω την προσκληση