Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας προπληρωμένου τέλους για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Με Ηλεκτρονική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει «THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» προϋπολογισθείσας δαπάνης 57.733,90 ΕΥΡΩ.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση