Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ανάδειξη αναδόχων), για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού , αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσο 26.799,34€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 33.231,18€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμή, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 12-08-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Περιγιάλι 2-65201, Καβάλα, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών, στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Ε.Α.Α.Δ.Δ.Δ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των κτιρίων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το χρονικό διάστημα από 01/09/2020 έως 31/10/2020 »

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ