Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των εποπτευόμενων υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. για το χρονικό διάστημα από 01/05/2024 έως 30/06/2024

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των εποπτευόμενων Υπηρεσιών της Περιφερειακής Δνσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. από 01/05/2024 έως 30/06/2024, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.295,76€ πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 6.566,74€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), κοινοποιεί την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 24/04/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου ( Αναθέτουσας Αρχής ) επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45 500 Ιωάννινα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα