Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ.”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάθεσης προσφοράς για τη διαγωνιστική διαδικασία “Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και προστασίας των υπηρεσιών του Οργανισμού, αρμοδιότητας της Διοίκησης”, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 13.269,84 € πλέον Φ.Π.Α. 24 %, ήτοι ποσού 16.454,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση