Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά φύλαξη κτιρίων ΚΠΑ2 αρμοδιότητας ΠΔΑΝ για το μήνα Οκτώβριο 2021

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων , για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης & προστασίας των κτιρίων των υπηρεσιών του Οργανισμού ( ΚΠΑ 2), αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ / νσης Αττικής & Νήσων για το χρονικό διάστημα 1/10/2021-31/10/2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 29.707,35€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 36.837,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας , με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής , καλεί τους ενδιαφερόμενους μέχρι την 21/9/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 πμ , να προσέλθουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ . Βουλιαγμένης 518 & Δ . Γούναρη 2, τκ 17456, Άλιμος , προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών , στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ( Ε . Α . Α . Δ . Δ . Δ ). Επίσης σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier ) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Πληροφορίες για τους όρους κ . λ . π . και το τεύχος της πρόσκλησης παρέχονται από το αρμόδιο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, κάθε εργάσιμη ημέρα , από 8:00 π . μ – 14:30 μ . μ ( Τηλ: 210-9989485, e-mail: per . promithies @ oaed . gr )

 

 Δείτε εδώ υτην Πρόσκληση