Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας: “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ” για την κάλυψη των αναγκών ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για το έτος 2022

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια υπηρεσίας: “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4” για την κάλυψη των αναγκών ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για το έτος 2022.

 Δείτε εδώ την πρόσκληση

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών για την ανάδειξη  του προσωρινού αναδόχου έχει ορισθεί στις 27/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Π.Δ. Κρήτης Λ. Κνωσου 255Α και Νάθενα.