Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Περ/κης Δ/νσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της

Προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Περ/κης Δ/νσης Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών
αρμοδιότητάς της για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 78.445,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% ήτοι
97.271,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ