Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης για τις Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α αρμοδιότητας Π.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια ειδών Γραφικής Ύλης, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔΑΜΘ Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), για το έτος 2022.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.065,30€ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 27.360,97€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ