Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά στην "Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της ΠΔ Πελοποννήσου για δύο εφαρμογές (θερινή - χειμερινή)".

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην προληπτική συντήρηση – απολύμανση συστημάτων κλιματισμού των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών για δύο εφαρμογές (μία θερινή και μία χειμερινή), σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.900,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 37,076.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0889,  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα