Συμπλήρωση των Μητρώων Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. και των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των ΑΕΙ με την προσθήκη επιπλέον παρόχων κατάρτισης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) τα Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. και Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. όπως συμπληρώθηκαν με τις επιπλέον αιτήσεις που υπεβλήθησαν (δ΄ φάση και γ΄ φάση αντίστοιχα).

Οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογήθηκαν από αρμόδια επιτροπή, ώστε οι πάροχοι να πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι δημόσιες προσκλήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας. Οι πάροχοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. και Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι., μπορούν να καταθέσουν προτεινόμενα προγράμματα κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται ότι, το έργο υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ στο πλαίσιο των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» για ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ, από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0.”, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ”NextGenerationEU”. Αφορά την παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων και αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης κάθε μητρώου έχουν προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση

Δείτε εδώ το Μητρώο Παρόχων των αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ και ΚΕΔιΒιΜ των ΑΕΙ (δ΄και γ΄ φάσης)