generic

Στεγαστική Προστασία

 • Η Δ.ΥΠ.Α, όπως μετονομάστηκε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4921/2022, διαδέχτηκε τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με το Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α). Έκτοτε η στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού της χώρας συμπεριλαμβάνεται στους διευρυμένους σκοπούς του Οργανισμού.

  Στο πλαίσιο αυτό η Δ.ΥΠ.Α. παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  1. Εκδίδει τους οριστικούς τίτλους (συμβόλαια) μεταβίβασης κυριότητας εργατικών κατοικιών σε οικισμούς τ. ΟΕΚ ή μεμονωμένων και διάσπαρτων διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ) ανά την επικράτεια, στους δικαιούχους τους.
  2. Συντάσσει τις συστάσεις οριζόντιων αυτοτελών ιδιοκτησιών στους οικισμούς, στους οποίους εκκρεμεί η έκδοση των οριστικών παραχωρητηρίων.
  3. Μεριμνά για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δικαιούχων εργατικών κατοικιών σε οικισμούς τ. ΟΕΚ ή δανειοληπτών εξ ιδίων κεφαλαίων τ. ΟΕΚ. Για το σκοπό αυτό λειτουργούν εξειδικευμένες ψηφιακές εφαρμογές. 
  4. Μεριμνά για την άρση των βαρών (εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης) που εγγράφονται υπέρ του Οργανισμού, σε βάρος του δικαιούχου, κατά τη μεταβίβαση της κατοικίας ή του διαμερίσματος ή τη χορήγηση του δανείου (χορηγηθείσες παροχές επί τ. ΟΕΚ) και μέχρι την εξόφλησή τους από το δικαιούχο.
  5. Διαθέτει το υπολειπόμενο απόθεμα κενών και αδιάθετων κατοικιών τ. ΟΕΚ ανά την επικράτεια σε αστέγους δικαιούχους.
  6. Φροντίζει για τη διασφάλιση των εμπράγματων δικαιωμάτων (κυριότητας, βαρών) του Οργανισμού, των προερχομένων από τον τ. ΟΕΚ, στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
  7. Φροντίζει για την παρακολούθηση, προστασία, τεκμηρίωση, διαχείριση του Μητρώου Γεωπληροφορίας τ. ΟΕΚ, δηλαδή των ακινήτων (καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμούς τ. ΟΕΚ, λοιπών κτιρίων κι αδόμητων γεωτεμαχίων) των προερχομένων από τον τ. ΟΕΚ.
  8. Παρέχει στοιχεία πολεοδομικής τεκμηρίωσης σε δικαιούχους, που αφορούν σε στοιχεία και τεχνικά σχέδια του φακέλου οικοδομικής άδειας των ανεγερθέντων οικισμών τ. ΟΕΚ.
  9. Παρέχει αντίγραφα δανειακών συμβάσεων για χορηγήσεις εξ ιδίων κεφαλαίων τ. ΟΕΚ, εκ του τηρούμενου αρχείου της Υπηρεσίας.
 • Ο ΟΑΕΔ καλεί τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες στους οποίους χορηγήθηκε δάνειο από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ, να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής των οφειλών τους, μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

 • Σύνδεση στη νέα εφαρμογή
   • Αίτηση για Υπαγωγή στις Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

    Η σύνδεσή σας στην ειδική εφαρμογή θα γίνει μέσω του συστήματος πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
    Με το ΑΦΜ – που επιστρέφεται από την ΑΑΔΕ και τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΑΝΕΙΟΥ (για τα δάνεια που εξυπηρετούνται από τις τράπεζες) ή το ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ή κωδικό δανείου, για τα δάνεια που εξυπηρετούνται από τον ΟΑΕΔ (τ.ΟΕΚ) το οποίο θα δηλώσετε, θα γίνει διασταύρωση στοιχείων στα Μητρώα του Οργανισμού και στη συνέχεια θα οδηγηθείτε στην σελίδα μέσω της οποίας θα μπορέσετε να υποβάλετε την αίτησή σας για την υπαγωγή σας στις ρυθμίσεις της 52246/3173/26.1.2018 (ΦΕΚ Β 539 - 16.02.2018)

    Είσοδος στην ΑΑΔΕ

 • Πληρωμές δανειοληπτών και δικαιούχων τ. ΟΕΚ μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ενιαίου Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής (RF)

  Ο ΟΑΕΔ εξελίσσει διαρκώς το φάσμα και την ποιότητα των ψηφιακών υπηρεσιών τoυ με στόχο την απλοποίηση, επιτάχυνση των πληρωμών και τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων πολιτών αλλά και την αποφυγή επίσκεψης στα υποκαταστήματα των τραπεζών

  Σε αυτή την κατεύθυνση και στα πλαίσια της συνεχούς αναβάθμισης των Συστημάτων του, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, εισάγει τη διατραπεζική ηλεκτρονική είσπραξη δόσεων μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΣ, παρέχοντας επιπλέον δυνατότητες στον τρόπο και στα διαθέσιμα κανάλια μέσω των οποίων οι οφειλέτες του ΟΑΕΔ θα μπορούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές των οφειλών τους.

  Συγκεκριμένα, από τώρα και στο εξής με την νέα υπηρεσία του ΟΑΕΔ η καταβολή των οφειλών, θα γίνεται με τον νέο κωδικό RF υποχρεωτικά, έτσι ώστε να ταυτοποιείται ο δανειολήπτης/οικιστής και να είναι ορθά ενημερωμένη η καρτέλα του,  γεγονός το οποίο θα διευκολύνει  τους δανειολήπτες/οικιστές και κατά την εξόφληση του δανείου τους. Η καταβολή των οφειλών προς τον Οργανισμό, από τους δανειολήπτες και οικιστές, θα πραγματοποιείται μέσω της εκάστοτε Τράπεζας συνεργασίας τους (εφόσον η τελευταία έχει ενταχθεί στο Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό Σύστημα εξόφλησης υποχρεώσεων ΔΙΑΣ, κάνοντας χρήση των διαθέσιμων Δικτύων εξυπηρέτησής τους και με όλους τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της κάθε τράπεζας (ενημερωθείτε από την τράπεζά σας).

  Για τον σκοπό αυτό ο ΟΑΕΔ τροποποιεί τον Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ) που αντιστοιχεί για την καταβολή των δόσεων αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων και του τιμήματος των παραχωρηθεισών κατοικιών του τ. ΟΕΚ.

  Η συγκεκριμένη διαδικασία καταβολής δόσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω όλων των ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους αυτών.

  Ο νέος Ενιαίος Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (25ψήφιος Κωδικός ΔΙΑΣ - RF) ξεκινά με τους χαρακτήρες RF και έχει συνολικό μήκος 25 χαρακτήρων

  Στο εξής θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο νέος κωδικός για τις καταβολές των δόσεων αποπληρωμής (και τα 25 ψηφία μαζί με το RF).

  Σε περίπτωση που έχετε προγραμματίσει μέσω της τράπεζάς σας μελλοντικές ή επαναλαμβανόμενες καταβολές, θα πρέπει να επανακαθορίσετε τον κωδικό πληρωμής και να τον αντικαταστήσετε με τον νέο Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (25ψήφιο Κωδικό ΔΙΑΣ – RF).

  Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις επικοινωνείτε με τα ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Μπορείτε εδώ να αναζητήσετε το ΚΠΑ2 που ανήκετε.

 • Πώς θα βρείτε νέο Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής (25ψήφιο Κωδικό ΔΙΑΣ–RF)
   • Προκειμένου να αποφευχθεί (και λόγω των μέτρων διασποράς του κορωνοϊού) η προσέλευση των δανειοληπτών / οικιστών στις κατά τόπους Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σχεδιάστηκε η ανεύρεση του κωδικού ηλεκτρονικά και άμεσα μέσω διαδικτύου.

    Τον συγκεκριμένο κωδικό πληρωμής μπορείτε να τον αποκτήσετε από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ - Κοινωνική Πολιτική & Λοιπές Παροχές - Στεγαστική Προστασία - Εύρεση νέου Ενιαίου Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής, κάνοντας χρήση του αριθμού παροχής του δανείου και του προσωπικού σας κωδικού πρόσβασης μέσω TAXISNET.

    ΑΝ ΕΧΕΤΕ υποβάλλει αίτηση

    στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες για υπαγωγή στις ρυθμίσεις οφειλών εισέρχεστε με τους κωδικούς του TAXISNET στην αντίστοιχη πλατφόρμα, και στην αρχική σελίδα της εφαρμογής (μενού κατάθεσης αιτήσεων) δίπλα από την αρχική αίτηση υπαγωγής, υπάρχει η επιλογή «Κωδικός Πληρωμής RF» μέσω της οποίας έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης του νέου Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής (25ψήφιο Κωδικό ΔΙΑΣ – RF):

    ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ υποβάλλει αίτηση

    στις ανωτέρω πλατφόρμες, θα πρέπει να συνδεθείτε στη νέα υπηρεσία:

    • Στη συνέχεια (αφού πρώτα πιστοποιηθείτε μέσω κωδικών TAXISNET) θα πρέπει να πληκτρολογήσετε εκτός του κωδικού παροχής τ. ΟΕΚ (11 ψηφία) ή του προηγούμενου κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής (20 ψηφία που τα 8 πρώτα ψηφία είναι «00001000»), και κάποιο άλλο στοιχείο, όπως ΑΦΜ δανειολήπτη ή Αριθμό ταυτότητας (παλαιότερο ή νεότερο), Επίθετο (τουλάχιστον 5 αρχικούς χαρακτήρες ) & Όνομα (τουλάχιστον 3 αρχικούς χαρακτήρες) . Τα στοιχεία αφορούν πάντα τον αρχικό δανειολήπτη ή οικιστή.

    • Εφόσον προκύψει ταυτότητα στοιχείων με το ΟΠΣ τ. ΟΕΚ , υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του νέου κωδικού RF

    Mπορείτε να εξοφλείτε την οφειλή σας, χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ τύπου RF (25-ψηφία):

    • Σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα, στα ΑΤΜ, μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, ταμεία

    • Στα κανάλια των Τραπεζών (π.χ. eBanking/m-Banking, κλπ) στα οποία διαθέτουν την πληρωμή

    • Mέσω ιδρυμάτων πληρωμών, ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους αυτών (Ν 4021/2011 & 4537/2018)

    • Ο ενιαίος κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής αναγράφεται χωρίς τα κενά μαζί με το RF.

    Συνδεθείτε στη νέα υπηρεσία Εύρεσης Ενιαίου Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής.

 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
 • Δικάσιμοι
   • ΕΤΟΣ 2019 Αθήνα

    26 Μαρτίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

    1 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Απριλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 15 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 και 18 Απριλίου 2019 κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340,

    6 Μαίου κ. Ιωάννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340 - 7 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός AM/ΔΣΑ 9688 - 8 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 9 Μαΐου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 -10 Μαΐου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός ΑΜ/ΔΣΑ 9688, 17 Μαΐου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619,

    10 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 14 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 18 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 19 Ιουνίου 2019 κ. Παναγιώτης Βασιλικός, 20 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 25 Ιουνίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ: 24.902 - 26 Ιουνίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 28 Ιουνίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355

    5 Ιουλίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 9 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 12 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 17 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 19 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης - *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 23 Ιουλίου 2019 κ. Γιώργος Λουκάς ΑΜ/ΔΣΑ 24.902 (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου Πρωτοδικείου), *ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ* 24 Ιουλίου 2019 Σταύρος Κελαϊδής (αφορά ματαιωθείσες λόγω εκλογών, σύμφωνα με εντολή κ. Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών) 25 Ιουλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 26 Ιουλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης.

    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

    6 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 10 Σεπτεμβρίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 13 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355, 17 Σεπτεμβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 23 Σεπτεμβρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619, 27 Σεπτεμβρίου 2019 κ.Σταύρος Κελαϊδής.

    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

    4 Οκτωβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619, 8 Οκτωβρίου 2019 Σταύρος Κελαϊδής , 11 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355. - 18 Οκτωβρίου 2019 κ. Περικλής Αγγελίδης ΑΜ/ΔΣΑ 17.790  και Σταύρος Κελαϊδής. - 24 Οκτωβρίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 , 25 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης. 29 Οκτωβρίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

    1 Νοεμβρίου 2019 κ, Σταύρος Κελαϊδής , 8 Νοεμβρίου 2019 κ. Θλιβέρης ΑΜ 22355 και κ. Κελαϊδής ΑΜ 12.619, 13 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαϊδής, 19 Νοεμβρίου κ. Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ,22 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαίδής ,29 Νοεμβρίου 2019 κ. Κελαίδής.

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

    3 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής ΑΜ 12619, 6 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής, 10 Δεκεμβρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ 22355, 11 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής, 13 Δεκεμβρίου κ. Κελαίδής, 16 Δεκεμβρίου κ. Κελαίδής , 20 Δεκεμβρίου κ. Κελαϊδής

   • ΕΤΟΣ 2020 Αθήνα

    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

    8 Ιανουαρίου κ.Σταύρος Κελαίδής ΑΜ 12.619, 10 Ιανουαρίου κ. Κελαϊδής, 15 Ιανουαρίου κ.Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 ,  20 Ιανουαρίου Σταύρος Κελαϊδής 12619 ή/και Περικλής Αγγελίδης 17790 - 23 Ιανουαρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355 - 30 Ιανουαρίου Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

    6 Φεβρουαρίου κ. Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 11 Φεβρουαρίου κ. Παναγιώτης Βασιλικός ΑΜ/ΔΣΑ 9688 13 Φεβρουαρίου Σταύρος Κελαϊδής- 20 Φεβρουαρίου κ. Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355 - 21 Φεβρουαρίου Σταύρος Κελαϊδής 12.619 - 24 Φεβρουαρίου κ. Περικλης Αγγελίδης ΑΜ/ΔΣΑ 17.790 - 27 Φεβρουαρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής

    ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

    5 Μαρτίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 - 6 Μαρτίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 -  10 Μαρτίου κ. Σταύρος Κελαϊδής - 13 Μαρτίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 και Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619-

    Την 16.3.2020 το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η εκδίκαση συναινετικών άρσεων προσημείωσεων από 16.3.2020 έως 27.3.2020 

    https://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/protodikeio_7.pdf

    16 Μαρτίου κ.. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 και κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 24 Μαρτίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 - 26 Μαρτίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ: 22.355

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

    1 Απριλίου κ.. Γιάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 3 Απριλίου κ. Γιάννης Ελ. Κυμιωνης ΑΜ18.148 -   6 Απριλίου κ. Γιαννης Χατζηγιάννης ΑΜ/ΔΣΑ 12.340 - 9 Απριλίου κ. Κελαϊδής Σταύρος ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 10 Απριλίου Σταύρος Κελαϊδής - 23 Απριλίου Σταύρος Κελαϊδής - 29 Απριλίου Σταύρος ΚελαΪδής -30 Απριλίου κ. Χρήστος θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22355

    ΜΑΪΟΣ 2020

    4 Μαίου κ. Κυμιωνής Ιωάννης ΑΜ 18.148 - 5 Μαίου κ. Κυμιωνής Ιωάννης ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 7 Μαίου Σταύρος Κελαίδής - 8 Μαίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ 12.619 - 13 Μαίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 15 Μαίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής - 19 Μαίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ 12.619 - 27 Μαϊου κ. Ιωάννης Κυμιωνής 18.148

    ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

    4 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής 12619 - 5 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 15 Ιουνίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 16 Ιουνίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 22 Ιουνίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής - 23 Ιουνίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής 30 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής.

    ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

    2 Ιουλίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 6 Ιουλίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 9 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής 12.619 - 16 Ιουλίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 24 Ιουλίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής - 28 Ιουλίου  κ. Σταύρος Κελαϊδής.

    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

    8 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 10 Σεπτεμβρίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619 - 17 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619   18 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 21 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 -       25 Σεπτεμβρίου  2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18148  - 30 Σεπτεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαίδής 12.618

    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

    6 Οκτωβρίου 2020 κ. Κυμιωνής Ιωάννης ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 7 Οκτωβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής - 13 Οκτωβρίου 2020 κ. Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής.- 14 Οκτωβρίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής - 21 Οκτωβρίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 27 Οκτωβρίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18148

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

    5 Νοεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 12 Νοεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 -- 16 Noεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18.148 - 26 Νοεμβρίου κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 30 Νοεμβρίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

    4 Δεκεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 11 Δεκεμβρίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 18 Δεκεμβρίου 2020 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

   • ΕΤΟΣ 2021 Αθήνα

    ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ E MAIL ΣΤΟ nomos@oaed.gr

    ΝΕΟ ! ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΦΕΚ Β 229/25.1.2021.

    ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ, ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 5.2.2021, ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ, ΟΜΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

    ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 7 ΟΡΟΦΟΣ Β ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

    11 Ιανουαρίου 2021 Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 15 Ιανουαρίου 2021 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ 18148.         19 Ιανουαρίου Κελαϊδής Σταύρος 12.619 - 22 Ιανουαρίου Ιωάννης Κυμιωνής 18.148 - 29 Ιανουαρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619.

    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

    9 Φεβρουαρίου 2021 Σταυρος Κελαϊδής 12.619 - 17 Φεβρουαρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 - 24 Φεβρουαρίου  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

    ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

    3 Μαρτίου 2021 Σταύρος Κελαίδής - 10 Μαρτίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 19 Μαρτίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12.619 - 24 Μαρτίου Σταύρος Κελαίδής - 31 Μαρτίου Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 - ΝΕΑ ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 22439 ΦΕΚ Β 1441/10.4.2021 (12.4.21 ΈΩς 19.4.21)

    16 Απριλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 22 Απριλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής - 28 Απριλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής

    ΜΑΪΟΣ 2021

    5 Μαϊου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 10 Μαϊου 2021 Σταύρος Κελαϊδής - ΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

    ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

    4 Ιουνίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 11 Ιουνίου Σταύρος Κελαϊδής - 18 Ιουνίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 - 28 Ιουνίου Σταύρος Κελαϊδής.

    ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

    7 Ιουλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 14 Ιουλίου Σταύρος Κελαϊδής - 21 Ιουλίου Σταύρος Κελαϊδής - 28 ιουλίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

    10 Σεπτεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 13 Σεπτεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 20 Σεπτεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 22 Σεπτεμβρίου 2021  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148    -  27 Σεπτεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

    5 Οκτωβρίου 2021  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 8 Οκτωβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 14 Οκτωβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 21 Οκτωβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 26 Οκτωβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

    5 Νοεμβρίου 2021  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 16 Νοεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 19 Νοεμβρίου 2021  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 22 Νοεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 29 Νοεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

    6 Δεκεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 13 Δεκεμβρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 16 Δεκεμβρίου 2021  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 - 20 Δεκεμβρίου 2021  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148

   • ΕΤΟΣ 2022 Αθήνα

    ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ E-MAIL ΣΤΟ nomos@oaed.gr

    Μετονομασία ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ Ν. 4921/2022    Άρθρο 3 παρ. 1. Ο …Ο.Α.Ε.Δ., …………. μετονομάζεται σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) και αποτελεί ΝΠΔΔ ……….………

    ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 7 ΟΡΟΦΟΣ Β ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

    11 Ιανουαρίου 2022  Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 20 Ιανουαρίου 2022 Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 21 Ιανουαρίου Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 24 Ιανουαρίου 2022 Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 31 Ιανουαρίου 2022 Σταύρος Κελαίδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

    04 Φεβρουαρίου 2022  Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 10 Φεβρουαρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 14 Φεβρουαρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 18 Φεβρουαρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 28 Φεβρουαρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

    04 Μαρτίου 2022  Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 09 Μαρτίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 11 Μαρτίου 2022  Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 16 Μαρτίου  2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 21 Μαρτίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 28 Μαρτίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

    4 Απριλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 08 Απριλίου 2022  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 14 Απριλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 15 Απριλίου 2022  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 27 Απριλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 29 Απριλίου 2022  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΜΑΪΟΣ 2022

    06 Μαϊου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 09 Μαϊου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 13 Μαϊου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 16 Μαϊου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 23 Μαϊου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 30 Μαϊου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

    03 Ιουνίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 10 Ιουνίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 13 Ιουνίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 21 Ιουνίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 27 Ιουνίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

    01 Ιουλίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 08 Ιουλίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 11 Ιουλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 19 Ιουλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 25 Ιουλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 29 Ιουλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

    02 Σεπτεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 08 Σεπτεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 16 Σεπτεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 20 Σεπτεμβρίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 23 Σεπτεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 28 Σεπτεμβρίου Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 30 Σεπτεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

    10 Οκτωβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 17 Οκτωβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 24 Οκτωβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 31 Οκτωβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

    3 Νοεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 7 Νοεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 11 Νοεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 14 Νοεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 21 Νοεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 28 Νοεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

    5 Δεκεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 9 Δεκεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 12 Δεκεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 15 Δεκεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 - 16 Δεκεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 - 19 Δεκεμβρίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

   • ΕΤΟΣ 2023 Αθήνα

    ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ E-MAIL ΣΤΟ nomos@dypa.gov.gr

    Μετονομασία ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ Ν. 4921/2022    Άρθρο 3 παρ. 1. Ο …Ο.Α.Ε.Δ., …………. μετονομάζεται σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) και αποτελεί ΝΠΔΔ ……….………

    ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 7 ΟΡΟΦΟΣ Β ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

    • 12 Ιανουαρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 19 Ιανουαρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 23 Ιανουαρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 27  Ιανουαρίου 2023  Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 30  Ιανουαρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

    • 03 Φεβρουαρίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 10 Φεβρουαρίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής  ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 20 Φεβρουαρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 28 Φεβρουαρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

    • 06 Μαρτίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 13 Μαρτίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 20 Μαρτίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 24 Μαρτίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 27 Μαρτίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 31 Μαρτίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

    • 04 Απριλίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 07 Απριλίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 26 Απριλίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 28 Απριλίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    ΜΑΪΟΣ  2023

    • 08 Μαΐου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 12 Μαΐου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 15 Μαΐου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 19 Μαΐου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 22 Μαΐου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 29 Μαΐου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

    • 05 Ιουνίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 12 Ιουνίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 15 Ιουνίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 19 Ιουνίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 26 Ιουνίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

    • 03 Ιουλίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 06 Ιουλίου 2023  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 10 Ιουλίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 17 Ιουλίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 20 Ιουλίου 2023  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 24 Ιουλίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 31 Ιουλίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

    • 04 Σεπτεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 08 Σεπτεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής 18148
    • 11 Σεπτεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 18 Σεπτεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 25 Σεπτεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 29 Σεπτεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής 1814

    ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

    • 02 Οκτωβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 09 Οκτωβρίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 16 Οκτωβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 20 Οκτωβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 23 Οκτωβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 27 Οκτωβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 30 Οκτωβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

    • 03 Νοεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 06 Νοεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 13 Νοεμβρίου 2023  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 17 Νοεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 20 Νοεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 27 Νοεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

    • 04 Δεκεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 08 Δεκεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 11 Δεκεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 15 Δεκεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 18 Δεκεμβρίου 2023 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
   • ΕΤΟΣ 2024 Αθήνα

    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

    • 8 Ιανουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 15 Ιανουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 22 Ιανουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 29  Ιανουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

    • 5 Φεβρουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 12 Φεβρουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 19 Φεβρουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 23 Φεβρουαρίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 26 Φεβρουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΣΑ 12619

    ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

    • 01 Μαρτίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 4 Μαρτίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 08.Μαρτίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 11 Μαρτίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 15.Μαρτίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 18 Μαρτίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 22 Μαρτίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 29.Μαρτίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

    • 1 Απριλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 05 Απριλίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 08 Απριλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 12 Απριλίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 15 Απριλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 19 Απριλίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 22 Απριλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 26.Απριλίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148
    • 29 Απριλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ.ΔΙΚΑΣΤΗ

    ΕΚΑΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 11-1

    ΜΑΙΟΣ 2024

    • 06 Μαίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 13 Μαίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 20 Μαίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • 27 Μαίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619
    • ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ.ΔΙΚΑΣΤΗ

    ΕΚΑΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 11-1

    ΙΟΥΝΙΟΣ 2024

    • 03 Ιουνίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 10 Ιουνίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 17 Ιουνίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 24 Ιουνίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ.ΔΙΚΑΣΤΗ

    ΕΚΑΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 11-1

    ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

    • 01 Ιουλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 08 Ιουλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 15 Ιουλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 22 Ιουλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • 29 Ιουλίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619

    • ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ.ΔΙΚΑΣΤΗ

    ΕΚΑΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 11-1

   • ΕΤΟΣ 2019 Πειραιάς

    3 Απριλίου 2019 κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 17 Απριλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 - 14 Μαϊου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 , 21 Ιουνίου 2019 ώρα 10 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 - 23 Ιουλίου 2019 ώρα 10 πμ κ. Σταύρος Κελαϊδής, 30 Σεπτεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.05 π.μ. ΑΜ/ΔΣΑ 22.355. 17 Οκτωβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης  10 πμ- 14 Νοεμβρίου 2019 κ. Χρήστος Θλιβέρης 10.05 - 17 Δεκεμβρίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ 22355.και Σταύρος Κελαϊδής ώρα 10.05 -

   • ΕΤΟΣ 2020 Πειραιάς

    16 Ιανουαρίου 2020 κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.06 π.μ.- 13 Φεβρουαρίου 2020 ώρα 10.03 π.μ. κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ/ΔΣΑ 22.355 - 17 Μαρτίου 2020 κ. Χρήστος Θλιβέρης ΑΜ 22355 ώρα 10.05 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ Κ.Υ.Α. - 23 Απριλίου κ. Χρήστος Θλιβέρης ώρα 10.05  ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ Κ.Υ.Α. - 14 Μαίου κ. Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ 12619 ώρα 10.00 π.μ - 18 Ιουνίου κ. Σταύρος Κελαϊδής 12.619 Αθηνών ώρα 10 πμ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ - 10 Ιουλίου 2020 κ. Ιωάννης Κυμιωνής ώρα 10 - ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ. 28 Ιουλίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής 12.619 ώρα 10 πμ. ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ - 18 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 10 πμ Σταύρος Κελαϊδής - 21 Οκτωβρίου 2020 ώρα 10 πμ Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 -               12 Νοεμβρίου 2020 ώρα 10.00 Σταύρος Κελαϊδής - 18 Δεκεμβρίου 2020 Σταύρος Κελαϊδής ώρα 10.05

   • ΕΤΟΣ 2021 Πειραιάς
    • 19 Ιανουαρίου 2021 Σταύρος Κελαϊδής 12619 ώρα 10.05 (έχουν κρατηθεί 10 πινάκια , τηλέφωνο γραμματείας 2132157174)
    • 17 Φεβρουαρίου  2021 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12.619 ώρα 10.05 (έχουν κρατηθεί 10 πινάκια - καλέστε γραμματεία 2132157174)
    • 10 Μαρτίου 2021 ώρα 10.06
    • 23 Απριλίου Σταύρος Κελαίδής ώρα 10.00
    • 21 Μαϊου 2021 Σταύρος Κελαϊδής ώρα 10.00
    • 15 Ιουνίου 2021 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 ώρα 10.00 πμ
    • 16 Ιουλίου 2021 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 ώρα 09.00 πμ
    • 30 Ιουλίου 2021 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 ώρα 10.00 πμ
    • 20 Σεπτεμβρίου 2021 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 ώρα 09.00 πμ
    • 21 Οκτωβρίου 2021 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 ώρα 12.00 μμ
    • 11 Νοεμβρίου 2021 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 ώρα 12.00 μμ
    • 02 Δεκεμβρίου 2021 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18.148 ώρα 12.00 μμ
   • ΕΤΟΣ 2022 Πειραιάς
    • 13 Ιανουαρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 12.00 μμ
    • 17 Φεβρουαρίου 2022  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 12.00 μμ
    • 24 Μαρτίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ώρα 10.05
    • 12 Απριλίου 2022 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ώρα 10.04
    • 19 Μαϊου 2022  Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ
    • 16 Ιουνίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ
    • 14 Ιουλίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ
    • 08 Σεπτεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ
    • 13 Οκτωβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ
    • 17 Νοεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ
    • 09 Δεκεμβρίου 2022 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ
   • ΕΤΟΣ 2023 Πειραιάς
    • 27 Ιανουαρίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ

    • 16 Φεβρουαρίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ

    • 16 Μαρτίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ

    • 10 Απριλίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ

    • 04 Μαϊου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148  ώρα 09.00 πμ

    • 25 Μαϊου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148  ώρα 09.00 πμ

    • 07 Ιουνίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148  ώρα 09.00 πμ

    • 29 Ιουνίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148  ώρα 09.00 πμ

    • 13 Ιουλίου 2023 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148  ώρα 09.00 πμ

    • 12 Σεπτεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 02 Οκτωβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 01 Νοεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 29 Νοεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

    • 15 Δεκεμβρίου 2023 Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148

   • ΕΤΟΣ 2024 Πειραιάς
    • 25 Ιανουαρίου 2024 Ιωάννης Κυμιωνής ΑΜ/ΔΣΑ 18148 ώρα 09.00 πμ

    • 15 Φεβρουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ώρα 10.05 πμ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

    • 26 Φεβρουαρίου 2024 Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ώρα 10.05 πμ

    • 14 Μαρτίου 2024  Σταύρος Κελαϊδής ΑΜ/ΔΣΑ 12619 ώρα 10.05 πμ

 • Οδηγίες
   • Πρώτη κινηση επικοινωνια με nomos@dypa.gov.gr

    UPDATE ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

    ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ 19/3/2024.

    Ενημερώνω ότι από 19/3/2024 λειτουργούν  παράλληλα δύο διαδικασίες έκδοσης απόφασης ανάκλησης απόφασης εγγραφής προσημείωσης:

     

    Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΣΤΩ ΕΝΟΣ ΔΙΑΔΙΚΟΥ:

    Ο αιτών μπορεί να έρχεται στο δικαστήριο και

    - Να παρουσιάζεται αμέσως ενώπιον του Δικαστή (πριν περάσει από την Γραμματεία), ο οποίος θα ελέγχει τα έγγραφα και θα εκδίδει την απόφαση άμεσα και θα του την παραδίδει. Η σχετική αίθουσα-γραφείο θα είναι στο δώμα του κτηρίου 7.

    - Δεν είναι αναγκαία η παρουσία και του δικηγόρου του καθ’ ου η αίτηση (αρκεί να παρίσταται με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ) + συναίνεση + πληρεξούσιο + γραμμάτιο ή δήλωση ότι δεν χρειάζεται γραμμάτιο. ΤΕΤΑΡΤΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ είμαι παρών 11-1.

    - Η απόφαση υπογεγραμμένη με την αίτηση θα κατατίθεται και παραδίδεται από τον δικηγόρο του αιτούντος στην Γραμματεία που άμεσα θα προχωρά στην τυπική κατάθεση της αίτησης και την «δημοσίευση» της απόφασης, που θα παραδίδεται σε επίσημο αντίγραφο στον δικηγόρο.

    Πρόκειται για τον ίδιο τρόπο που ακολουθείται στο Ειρηνοδικείο για την εγγραφή (και ακολουθείτο παλιότερα και στο Πρωτοδικείο).

    Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΟΥΣ:

    Η διαδικασία έχει ως έχει μέχρι σήμερα (ΚΟΡΩΝΟΪΌΣ):

    Η αίτηση θα κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσικό τρόπο.. Ο αιτών με την κατάθεση παίρνει δικάσιμο (που απέχει αρκετές μέρες από το χρόνο κατάθεσης). Μέχρι την παραμονή της δικασίμου τα μέρη θα πρέπει να προσκομίζουν φάκελο με τις δηλώσεις τους, την συναίνεση του καθ’ ου η αίτηση και το σχέδιο της απόφασης  + πληρεξούσιο καθ ου + γραμμάτιο ή δηλωση ότι δεν χρειάζεται γραμμάτιο. Η απόφαση που εκδίδεται παραδίδεται από τον δικαστή στην γραμματεία για δημοσίευση της απόφασης, που σκανάρεται και αναρτάται στο portal του Πρωτοδικείου.ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ

    Αν παρατηρηθούν προβλήματα , θα είμαστε δίπλα σας και με το νέο σύστημα , όπως ήμασταν και πάντα, ακόμα και επί κορωνοϊού πριν την ανακάλυψη των εμβολίων, τότε εκτός των κτιρίων της Ευελπίδων , στα μεταλλικά τραπέζια και στα παγκάκια τηρουμένων των αποστάσεων .

    ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

    • Ανακαλούμενη απόφαση Μονομελούς – όχι περίληψη
    • Σχέδιο νέας απόφασης
    • Κτηματολογικό φύλλο
    • Πρακτικό – Απόφαση ΔΣ ΔΥΠΑ που δώσαμε στον πελάτη σας
    • Δήλωση 242 ΚπολΔ
    • Γραμμάτιο

    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΥΠΑ

    • Πληρεξούσιο ΔΥΠΑ
    • Δήλωση ότι δεν εκδίδεται γραμμάτιο
    • Δήλωση 242 ΚπολΔ
    • Συναίνεση

    ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

    1. Τα υποδείγματα ανεβάστηκαν στο portal, διότι πολλοί συνάδελφοι τα ζητούν. Εμείς δεν εμμένουμε σε συγκεκριμένο τύπο.

    2. Κατά τη συζήτηση ο κ.Δικαστής ζητεί α) την ανακαλούμενη απόφαση (όχι περίληψη) β) σχέδιο απόφασης γ) κτηματολογικό φύλλο δ) ΕΝΦΙΑ (έχει νομοθετηθεί). Ο δικηγόρος ΟΑΕΔ ζητεί μόνο το απόσπασμα απόφασης ΔΣ/ΟΑΕΔ με την μηχανογραφημένη λίστα πολλών ονομάτων ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ και ο δικαιούχος τ. ΟΕΚ και πέλάτης σας. Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση προς τον δικηγόρο.

    3. Ο αρχικός δικαιούχος τ.ΟΕΚ πρέπει να μνημονευθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στο ιστορικό της αιτήσεως.

    4. Αν υπάρχουν κληρονομιές και διαδοχές, ορισμένοι δικαστές ζητούν αποδοχή κληρονομιάς και συμβόλαια μεταγεγραμμένα, ενώ άλλοι αρκούνται στην ληξιαρχική πράξη θανάτου, στο εγγυτέρων συγγενών και στο μη δημοσιεύσεως διαθήκης.

    5. Αιτούντες το 100% των κυρίων ή λιγότεροι ? Καλύτερα το 100% για να μη ανοίγονται συζητήσεις για την κοινωνία δικαιώματος 785 ΑΚ επ. και την ερμηνεία αυτής.

    6. Όλοι οι δικηγόροι ΟΑΕΔ έχουν εξουσιοδοτηθεί με το υπ' αριθμ. 1646/22 πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΝΙΑ και παρίστανται ατελώς δυνάμει των Ν. 1545/85 Ν. 2225/94 και 2579/98

    7. Ασχέτως του ονοματεπωνύμου που αναφέρεται στο έγγραφό σας, άπαντες οι δικηγόροι ΟΑΕΔ καλώς παρίστανται και εκπροσωπούν τον Οργανισμό. Επομένως, επιλέγετε ελεύθερα όποιον δικηγόρο έχει υπηρεσία την ημερομηνία που επιθυμείτε και θα είναι οπωσδήποτε παρών  τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, διότι έχει υπηρεσία και δεν χρειάζεται κοινοποίηση, τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή e mail ή κάποιου άλλου είδους ενημέρωση για να παρευρεθεί.

    8. Μετονομασία ΟΑΕΔ σε ΔΥΠΑ Ν. 4921/2022    Άρθρο 3 παρ. 1. Ο …Ο.Α.Ε.Δ., …………. μετονομάζεται σε «Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» (Δ.ΥΠ.Α.) και αποτελεί ΝΠΔΔ ……….………

    9. Για ερωτήματα σχετικά με προσημειώσεις, στείλτε στο nomos@oaed.gr