ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 Α4

Ο Οργανισμός  Απασχόλησης  Εργατικού  Δυναμικού  προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με Συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την «Προμήθεια  εκτυπωτικού χαρτιού Α3 και Α4 προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες των Δ/νσεων της Διοίκησης του Οργανισμού για ένα έτος».

Για το πληρες κείμενο του διαγωνισμού πατήστε εδώ.