ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο «Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης,  ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς ψυχρού ή θερμού νερού ύδρευσης, νερού κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού, αποχετεύσεων, κολυμβητικών δεξαμενών, αρδευτικών - αποστραγγιστικών έργων, δικτύων πυρόσβεσης και γεωθερμικών εγκαταστάσεων.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων » θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν βασικές έννοιες (θερμοπερατότητα, θερμικές απώλειες, θερμομόνωση, μεταφορά θερμότητας με φορέα νερό, ατμό και αέρα) και αντίστοιχες συσκευές (εναλλάκτης θερμότητας, κλπ).
 • εξηγούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των κεντρικών θερμάνσεων, καθώς και τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της αυτονομίας των κεντρικών θερμάνσεων.
 • αναγνωρίζουν τα υλικά, καθώς και τα γενικά και ειδικά εργαλεία του υδραυλικού.
 • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλούς χρήσης των εργαλείων.
 • ιεραρχούν τις διάφορες φάσεις της εργασίας τους , ώστε να πραγματοποιούν κατασκευές σε λιγότερο χρόνο και με χαμηλότερο κόστος.
 • κατασκευάζουν θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις (για παράδειγμα, κεντρική θέρμανση συνδεδεμένη με ηλιακό θερμοσίφωνα, με εναλλάκτη θερμότητας ) βάσει των σχεδίων και των υποδείξεων του τεχνικού υπευθύνου του έργου.
 • διαπιστώνουν, εντοπίζουν και αποκαθιστούν τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • συντηρούν, μετατρέπουν και βελτιώνουν, με τη χρήση κατάλληλων οργάνων, συσκευών και εργαλείων,  θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις κάθε είδους.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» μπορούν να εργαστούν ως:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες (υπεύθυνοι εγκατάστασης και συντήρησης δικτύων, συστημάτων, κλπ).
 • ειδικευμένοι τεχνίτες σε :
 • υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, ∆.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α.
 • ιδιωτικές εταιρείες κατασκευής και συντήρησης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • επιχειρήσεις εμπορίας εργαλείων, υλικών και συσκευών θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης