ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

Ο «Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών» ασχολείται με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη μετατροπή δικτύων και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και αναπτύσσει εφαρμογές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των πολυμέσων. Με δύο λόγια, ειδικεύεται στην υποστήριξη χρηστών οικιακών ή επαγγελματικών υπολογιστών με ποικίλους τρόπους (έλεγχος ορθή λειτουργίας, επίλυση προβλημάτων, αναβάθμιση λογισμικού, κλπ).

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών» θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τα προγράμματα και τα λειτουργικά συστήματα των προσωπικών ή μεγάλων υπολογιστών, καθώς και των φορητών συσκευών.
 • κατανοούν τη σχέση μεταξύ λειτουργικού συστήματος και λογισμικού εφαρμογών.
 • εγκαθιστούν και να υποστηρίζουν τα υπάρχοντα λογισμικά συστήματα, αλλά και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν νέες, απλές εφαρμογές λογισμικού σε περιβάλλοντα δομημένου και γραφικού (visual) προγραμματισμού.
 • επισκευάζουν και να συντηρούν υπολογιστικά συστήματα.
 • διαχειρίζονται σχεσιακές βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πολυμέσων.
 • χρησιμοποιούν προγραμματιστικά εργαλεία για το Διαδίκτυο.
 • ελέγχουν και να συντηρούν εξοπλισμό και λογισμικό υπηρεσιών τοπικού δικτύου (LAN) και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN).
 • αντιλαμβάνονται όλες τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας πάνω στο αντικείμενό τους και να

      εκσυγχρονίζουν την εργασία τους.

 • προωθούν και να πωλούν προϊόντα σχετικά με την τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών (hardware, software, κλπ).

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών» μπορούν να εργαστούν ως:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • υπάλληλοι σε εταιρίες: 
 • συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • ανάπτυξης εφαρμογών ασύρματων δικτύων ενοποιημένων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, φωνής, συμπιεσμένου βίντεο και προσομοίωσης.
 • τηλεπικοινωνιών.
 • που διαθέτουν τμήμα Μηχανογράφησης.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης