ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο «Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Συστημάτων» είναι ένας τεχνίτης ειδικευμένος στον έλεγχο, στη συντήρηση και στην επισκευή των διαφόρων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως τηλεοράσεις, κεντρικές δορυφορικές κεραίες, βίντεο θυροτηλεοράσεις, μικροφωνικές εγκαταστάσεις κλπ).

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Συστημάτων» θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες και τις μεθόδους επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
 • σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, ελέγχουν, ρυθμίζουν και βελτιώνουν ηλεκτρονικά κυκλώματα, απλά και ψηφιακά, όπως και τις βαθμίδες ενός τροφοδοτικού.
 • αναγνωρίζουν τα κύρια μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • εντοπίζουν και να επιδιορθώνουν βλάβες σε βασικές και περιφερειακές ψηφιακές μονάδες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • χρησιμοποιούν λογισμικά προσομοίωσης.
 • περιγράφουν και να συγκρίνουν τις τεχνικές μετάδοσης σήματος των διαφόρων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
 • αναγνωρίζουν τις βασικές μεθόδους επεξεργασίας και διακίνησης δεδομένων.
 • συντηρούν, εντοπίζουν τυχόν βλάβες και επισκευάζουν ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές.
 • τοποθετούν κεντρικές κεραίες ,επίγειας ή / και δορυφορικής λήψης, καθώς και να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και ρυθμίσεις για την επισκευή και τη συντήρηση αυτών.
 • συναρμολογούν και να εγκαθιστούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακά συστήματα και δίκτυα, αλλά και να ελέγχουν τη λειτουργία τους.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Συστημάτων» μπορούν να εργαστούν ως:

 • ειδικευμένοι τεχνίτες σε :
 • βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κατασκευής - συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • τεχνικές εταιρείες ή εργαστήρια εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.
 • εταιρείες ή εργαστήρια επισκευής και εγκατάστασης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, οικιακών και μη.
 • καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας,  όπως και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
 • καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακών προϊόντων.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης