ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ο «Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών» είναι ένας ειδικευμένος τεχνίτης, ο οποίος ασχολείται με την  κατασκευή, καλωδίωση, συντήρηση και επισκευή μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης και ασθενών ρευμάτων σε κτίρια οικιακής, εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης, σε συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων. Επίσης, στα αντικείμενα του περιλαμβάνονται η σύνδεση και αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών, επαγγελματικών και οικιακών.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας,  οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών  Ηλεκτρολογικών Εργασιών» θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία και την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών διατάξεων, που χρησιμοποιούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • κατανοούν την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών (όπως είναι οι κινητήρες και οι  γεννήτριες) και να διακρίνουν τα βασικά μέρη τους.
 • περιγράφουν ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια.
 • επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά και εργαλεία κατά την εκτέλεση εργασιών των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • αναλύουν - μέσω του Ηλεκτρολογικού Σχεδίου - τη λειτουργία των κυκλωμάτων και των εξαρτημάτων, καθώς και τη σημασία  χρήσης των διαφόρων υλικών εφαρμόζοντας πάντοτε τους κανόνες ασφαλείας.
 • κατασκευάζουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού, δομημένης καλωδίωσης και ασθενών ρευμάτων) βάσει  οδηγιών, προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων.
 • συντηρούν, εντοπίζουν, επισκευάζουν και αντικαθιστούν φθαρμένα υλικά και εξαρτήματα, ακολουθώντας δεδομένα σχέδια και οδηγίες, καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς των κυκλωμάτων :
 • ηλεκτρικών εσωτερικών εγκαταστάσεων.
 • ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ειδικών κατηγοριών (όπως είναι οι ανελκυστήρες και οι ηλεκτρικές μηχανές σε επαγγελματικά κτίρια , π.χ. βενζινάδικα κ.α.)
 • πινάκων διανομής και ελέγχου ηλεκτροπαραγωγών ζευγών μικρής ισχύος για την εφεδρική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών  Ηλεκτρολογικών Εργασιών» μπορούν να εργαστούν ως:

 • ελεύθεροι επαγγελματίες:
 • ηλεκτρολόγοι - εγκαταστάτες με δικό τους πελατολόγιο.
 • ιδιοκτήτες καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού και ηλεκτρολογικών ειδών.
 • ειδικευμένοι τεχνίτες (εγκαταστάτες και συντηρητές) σε :
 • συνεργεία μεγάλων οικοδομικών κατασκευών.
 • ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ( ΟΤΕ, ΔΕΗ, Νοσοκομεία, Μουσεία, Αθλητικά Κέντρα, Αεροδρόμια κ.α.) και  Σώματα Ασφαλείας (Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστική κλπ).
 • ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εργοστασιακές μονάδες, εταιρείες ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών κλπ.
 • πωλητές σε επιχειρήσεις εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού και συναφών ειδών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης