ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜHXANΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Ο «Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» είναι ειδικευμένος τεχνίτης, ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με τη συντήρηση οχημάτων, αλλά και τη διάγνωση και επισκευή βλαβών όλων των επιμέρους τμημάτων και συστημάτων των αυτοκινήτων, ακολουθώντας τις τεχνικές προδιαγραφές των κατασκευαστών τους.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών  Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν και να περιγράφουν τη δομή – πλαίσιο του αυτοκινήτου, καθώς και τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του.
 • περιγράφουν τη λειτουργία και τη δομή των βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων  και να αναφέρουν τις διαφορές τους.
 • περιγράφουν τα συστήματα μετάδοσης της κίνησης, της πέδησης και της ανάρτησης των οχημάτων και τις τελευταίες εξελίξεις αυτών.
 • λύνουν και να συναρμολογούν έναν βενζινοκινητήρα και έναν πετρελαιοκινητήρα.
 •  πραγματοποιούν ρυθμίσεις, διαγνώσεις και επισκευές όλων των συστημάτων, εξαρτημάτων και μηχανισμών του αυτοκινήτου με τη χρήση συστημάτων αυτοδιάγνωσης.
 • συντηρούν όλους τους τύπους των αυτοκινήτων, αφαιρώντας και αντικαθιστώντας τα εξαρτήματα των συστημάτων ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας τους.
 • περιγράφουν τους απαραίτητους ελέγχους και τα μέσα συντήρησης που απαιτούνται για τις μηχανές νέας τεχνολογίας και τα συστήματα τους,  προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλή, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία τους, όπως και η μέγιστη διάρκεια ζωής τους.

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» μπορούν να εργαστούν ως:

 • αυτοαπασχολούμενοι σε δικό τους συνεργείο, μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη Διεύθυνση Μεταφορών.
 • τεχνικοί ελέγχου σε Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).
 • τεχνικοί επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων σε τεχνικές υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Κ.Ο. και Ο.Τ.Α.
 • αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, μεγάλες μονάδες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων.
 • πωλητές σε επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης