Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην υγρομόνωση δώματος του ΒΝΣ Καλαμάτας

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά την υγρομόνωση του δώματος του ΒΝΣ Καλαμάτας (332 τετραγωγικών μέτρων), σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση. Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό):7.898,39 €

Δείτε εδώ την Πρόσκληση