Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο "Ανακαίνιση των WC κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α."

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό (κάτω των ορίων) Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση των WC κτιρίου Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α.», «με ανοιχτή διαδικασία» με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Το έργο είναι εκτιμώμενης κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας αξίας 248.387,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 308.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ. 203181).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 18/09/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του διαγωνισμού πατήστε εδώ