Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων/ενστάσεων για επιδότηση γονικής άδειας και επιδόματος μητρότητας/μεταβίβασης στον πατέρα.

                                          Η Δ.ΥΠ.Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών για την «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποβολής και Διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων/ενστάσεων για επιδότηση Γονικής Άδειας και Επιδόματος Μητρότητας/Μεταβίβασης στον Πατέρα» , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της 25/23 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00€ μη συμπ/νου ΦΠΑ24%, ήτοι 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. (Α.Σ. 259156)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 14/12/23 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 15:00.

Δείτε εδώ