ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην ειδικότητα “Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων‘’ ο εργαζόμενος είναι ένας ειδικευμένος υπάλληλος που ασκεί τα καθήκοντά του, όπως καθορίζονται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο απασχολείται.

Συνήθως ασχολείται με την αρχειοθέτηση εγγράφων, με την παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο, την εξυπηρέτηση πελατών, την προετοιμασία και αποστολή επιστολών, τη δακτυλογράφηση εγγράφων και το χειρισμό e-mail και fax.

Τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας οι πτυχιούχοι της ειδικότητας «Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων» θα είναι σε θέση:

 • να οργανώνουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης της εισερχόµενης και εξερχόµενης   αλληλογραφίας
 • να συμμετέχουν στην αρχειοθέτηση και σύνταξη επαγγελµατικών εγγράφων
 • να διαχειρίζονται προβλήµατα γραµµατειακής φύσης µε τη χρήση Η/Υ και προϊόντων      λογισµικού        (επεξεργασία κειµένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδοµένων)
 • να προγραµµατίζουν τις εργασίες ενός αυτοµατοποιηµένου γραφείου χρησιµοποιώντας τοπικά      δίκτυα Η/Υ και λογισµικό διαχείρισης σύγχρονου γραφείου
 • να οργανώνουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών
 • να ελέγχουν και να  κωδικοποιούν τα οικονοµικά παραστατικά της επιχείρησης
 • να συμμετέχουν στον προγραμματισμό επισκέψεων για λογαριασµό της επιχείρησης
 • να υιοθετούν πρακτικές δηµόσιων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης

Επαγγελματικές δυνατότητες απασχόλησης

Ο τίτλος σπουδών της ειδικότητας “Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων” προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης:

 • σε ∆ηµόσιες επιχειρήσεις και Οργανισµούς
 • σε Τράπεζες
 • σε Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Επιπλέον Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με:

α) το επάγγελμα, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ

β) τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ (Σχετικό Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85/Α'/07-04-2014 άρθρο 1 Παράγρ. Η 1. 2. &Υ.Α. Α5/2005 (ΦΕΚ 749/Β΄/19-05-1999), Υ.Α. Φ12/29247/Δ4 (ΦΕΚ 513/Β'/29-2-2016))

γ) τις εγγραφές στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, μεταβείτε στη σελίδα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης