Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη μεταφορά υλικών μεταξύ των υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α & τη μεταφορά υλικών από τις Κεντρικές Αποθήκες της Δ.ΥΠ.Α προς τις Υπηρεσίες της & Αντίστροφα για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες

                                                          Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υλικών μεταξύ των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. και τη μεταφορά υλικών από τις Κεντρικές αποθήκες της Δ.ΥΠ.Α. προς τις υπηρεσίες του & αντίστροφα για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 1/2023 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «225.806,45» € πλέον του ΦΠΑ, ήτοι «280.000,00» € συμπ/νου του ΦΠΑ με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6)  μήνες προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 112.903,22€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 140,000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ (για την παράταση).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού ΣυσΔείτε εδώ τη Διακήρυξητήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του συστήματος (Α.Σ. 181572).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/2/2023, 15:00

 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα