Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στην ψηφιοποίηση διακοσίων πενήντα (250) μαθημάτων (trainingcourses) των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α.

                                                                 Η Δ.ΥΠ.Α ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή (άνω των ορίων) Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της «Ψηφιοποίησης διακοσίων πενήντα (250) μαθημάτων (trainingcourses) των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης της Δ.ΥΠΑ.», συνολικού προϋπολογισμού 1.091.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 1.352.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της αριθ. 2/2024 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης: 1.091.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (24%), ήτοι 1.352.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24% )

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2022 ΤΑ03400039). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -NextGenerationEU.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (ΑΣ 288298).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 20/03/2024, ώρα 15:00μμ

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα