Ανοικτός Διεθνής (άνω των ορίων) Διαγωνισμός για το έργο "Ολοκλήρωση κατασκευής οικισμού με την επωνυμία ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή (άνω των ορίων) Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση της κατασκευής του οικισμού 80 κατοικιών σε διώροφα κτίρια τύπων 2.51, 2.52, 2.53, 2.24, μιας αίθουσας συγκεντρώσεων και δύο καταστημάτων τύπου 2.85 με τις εγκαταστάσεις τους και τα έργα υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου κ.λπ.) στην ΚΥΡΑΚΑΛΗ του νομού Γρεβενών, με την επωνυμία «ΚΥΡΑΚΑΛΗ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ»» με κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής».

Το έργο είναι εκτιμώμενης κατά τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας αξίας 6.935.483,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 8.600.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ. 192034).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 07/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη του Διαγωνισμού πατήστε εδώ

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα