Παράταση υποβολής προσφορών στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό GDPR

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των αιτημάτων για παροχή διευκρινήσεων που έχουν υποβληθεί στον ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό που αφορά στην «Υλοποίηση δράσεων συμμόρφωσης των αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων διαδικασιών του Οργανισμού με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (Α.Σ. 177640) και επειδή η παροχή διευκρινήσεων από την Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα ώστε να καλυφθούν όλα τα ερωτήματα, δίνεται παράταση στην υποβολή των προσφορών έως την Παρασκευή 3/2/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση

 

 

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα