Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, για 35 αποφοίτους/ες των προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Child Guarantee - Εγγύηση για το παιδί»

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας, πατήστε εδώ

 

15-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της 1ης Τροποποίησης

15-02-2023 Δείτε εδώ την 1η Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης

Έναρξη νέου προγράμματος

30-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

30-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

30-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

30-12-2022 Δείτε εδώ την ΚΥΑ του προγράμματος

 

Έντυπα προγράμματος

30-12-2022 Συμφωνητικό Συνεργασίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

30-12-2022 Παρουσιολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

30-12-2022 Μηνιαία Συγκεντρωτική Κατάσταση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

30-12-2022 Βεβαίωση Παρόχου για Καταβολή Μηνιαίας Αποζημίωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

30-12-2022 Βεβαίωση Παρόχου για Ορισμό Επόπτη-τριας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

30-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη ως Επόπτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)