Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Για να δείτε την επικαιροποιημένη εκδοχή της σελίδας πατήστε εδώ

 

Έναρξη νέου προγράμματος

05-07-2019 Δελτίο τύπου

05-07-2019 Δημόσια Πρόσκληση 

05-07-2019 ΦΕΚ 2791/Β'/04-07-2019

01-11-2019 Τροποποίηση - συμπλήρωση Δημόσιας Πρόσκλησης 9/2019 

24-01-2020 Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηματικού σχεδίου,  πρέπει σωρευτικά:

1. να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως  66 ετών,

2. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι  την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης

3. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4/7/2019 και µετά.

Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1: Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών 

 

      05-12-2019 :   Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα για τις 2.000 θέσεις  

                             που αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών , έληξε αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

                            αιτήσεων,  ύστερα από την κάλυψη του ποσοστού   του 30%  επι των κατανεμηθεισών θέσεων.

                                                                              
 
2: Προώθηση στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών
 

30-01-2020 Η προθεσμία υποβολής  των ηλεκτρονικών αιτήσεων έληξε αυτόματα,  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων,  για τις θέσεις που αφορούν                                            εγγεγραμμένους   ανέργους  ηλικίας 30-66 ετών ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων 

1. Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης προγράμματος προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων, ηλικίας 18-29 ετών

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

2. Υποβολή συμπληρωματικής αίτησης προγράμματος προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων, ηλικίας 30-66 ετών

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η συμπληρωματική αίτηση υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους, εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση  της θετικής αξιολόγησης του επιχειρηµατικού τους σχεδίου (προέγκριση) από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί  έναρξη δραστηριότητας στην αρµόδια ΔΟΥ. 

30-01-2020 Η προθεσμία υποβολής  των ηλεκτρονικών αιτήσεων έληξε αυτόματα,  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων,  για τις θέσεις που αφορούν                                            εγγεγραμμένους   ανέργους  ηλικίας 30-66 ετών ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων 

23-03-2020 το ΔΣ του ΟΑΕΔ με την με αριθμ.  1976/34/20-3-2020 απόφαση του, αποφάσισε την παράταση των κάθε είδους προθεσμιών που ορίζονται στις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ , Προεργασία , Διατήρηση προσωπικού, Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ATEΙ-ΑΣΠΑΙΤΕ) και αυταπασχόλησης (ΝΕΕ) , μέχρι την άρση των περιοριστικών και έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

02-04-2020 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19