Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, για το έτος 2023

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών (courier) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, για το έτος 2023, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.


Α. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 5.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0831 “Ταχυδρομικά
Τέλη”, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. αρ.01-05/211/11.01.2023, με Διαύγεια ΑΔΑ:95ΔΕ4691Ω2-ΓΔ5. Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 5.000,00€ αναλύεται ανά είδος (CPV) ως ακολούθως:
  1. CPV: 64121100-1, ποσότητα:1, τύπος: υπηρεσία, ποσό: 5.000,00€ (καθαρή αξία), ΦΠΑ:24%.
Β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 19.01.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. Οι σφραγισμένες προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και
ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας (Δ.ΥΠ.Α, Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, Αθηνών 89, Τ.Κ. 26500 - Ρίον Πατρών ).
Γ. Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα