Πρόσκληση υποβολής Οικονομικής προσφοράς που αφορά στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για τον ΒΝΣ Δ.ΥΠ.Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2023

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 για τον ΒΝΣ Ιωαννίνων της Δ.ΥΠ.Α, αρμοδιότητας της Περιφερειακής Δ/νσης Ηπείρου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 4.052,10 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 5.024,60€ , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής . Προθεσμία υποβολής προσφορών: 27-11-2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα